Garancia feltételei

Tisztelt Fogyasztó! 

Bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog működni. Ennek ellenére az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont). Amennyiben a fogyasztó rendelkezik a vásárlást igazoló eredeti nyugtával/blokkal, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a jótállásból eredő jogok jelen jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása. A jótállási jegy átadásának elmaradása, vagy egyéb hibája esetén fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a vásárlást igazoló eredeti nyugta/blokk bemutatásával is a 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet 4.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

2. A jótállási határidő kezdete: A jótállási határidő a fogyasztási cikkfogyasztó részére történő átadás, üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítás időtartamával, vagyis azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3. Jótállási idő általánosan 1 év, melytől eltérő esetben a címoldalon feltüntetett időtartam. 

Valamint: • 100-250 ezer Ft közötti eladási ár esetén 2 év

                • 250 ezer Ft feletti eladási ár esetén 3 év

A határidő elmulasztása jogvesztést von maga után!

4. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv, vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.

5. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szolgáltatás nyújtására kötelez (ld. a fedlapon a Forgalmazó vállalkozás neve, címe). A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén közvetlenül is érvényesítheti. Illetve kijavítást kezdeményezhet, ha a készüléket meghibásodás esetén a jótállási jeggyel együtt eljuttatja az alábbi címre (Relation Kft. 1143 Budapest, Gizella út 28/b.), illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatoknál külön is érvényesítheti, személyesen vagy postai úton. A visszajuttatással felmerülő költségeit Vállalatunk megtéríti, amennyiben jótállási igényének alapossága megállapításra került. Utánvéttel feladott készüléket sem a szervizek, sem cégünk átvenni nem tud.

7. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott nyugtán/blokkon feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott nyugtán/blokkon feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott nyugtán/blokkon feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

8. Jótállási igény nem érvényesíthető: 

- Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

 - elemi kár, természeti csapás okozta.

9. A készülék hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolása a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő (pl.: kábeltörés). Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Az átvizsgálás és a készülékek tisztításának költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe. Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem helyesen jár el, vevőszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll.

10. Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Vásárlóinkat, hogy felmerülő jogvita esetén lehetősége van a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezni. (bekeltetes.hu) Ezen túl felhívjuk figyelmét arra, hogy jótállás jogszabályból eredő további jogait nem érinti.

 

Vevőszolgálat elérhetőségei:
e-mail cím: szerviz@alveola.hu
Telefon: (06-1) 251 2270/83 vagy 84 mellék,
Postázási cím: 1143 Budapest, Gizella út 28/B

© 2021 Alveola Beauty Services Kft. Minden jog fenntartva

Mint a legtöbb weboldal, a babyliss.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen részed, amikor az oldalunkon jársz. Az OK gomb megnyomásával tudomásul veszed és elfogadod a cookiek használatát. További tudnivalókat a cookie-król az Adatvédelmi Tájékoztatónkban találsz.

OK